Beställning av utstakning

  1. 1. Sökande
  2. 2. Uppgifter
  3. 3. Byggnad i gräns
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

OBS!

  • att beställningen ska göras minst 1 v före önskad utstakning
  • att utstakning ej utförs innan kontrollansvarig är godkänd
  • att bygglovet är komplett enligt givna föreskrifter.

  

Beställaren eller dennes ombud kan efter beställningen dessutom kontakta Metria för bestämmande av tid.

Jenny Martinsson, 010-12 18 647, jenny.martinsson@metria.se,

Åke Svensson, 010-12 18 173, ake.svensson@metria.se

 

Ansvarig byggmästare skall närvara vid utstakningen och bistå med hantlangning

och utstakningsmateriel (virke för profiler, tråd, spik etc) samt se till att

tomten är avröjd.

 

Kostnaden faktureras samtidigt som bygglovet om inte annat anges