Digital ansökan kommunalt aktivitetsstöd

  1. 1. Fliknamn
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

Kommunalt aktivitetsstöd till föreningar

Föreningar som har verksamhet för barn och unga i åldern 7-20 år kan ansöka om kommunalt aktivitetsstöd.

 

Vem kan få bidraget?

Bidrag utbetalas till ideella föreningar som bedriver ungdomsverksamhet samt till handikappföreningar i Vaggeryds kommun. Med bidragsberättigade aktiviteter menas en sammankomst.

En sammankomst innebär minst fem deltagare i åldern 7 – 20 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare, som varar i minst en timma (60 minuter). Är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelsen, sektion, medlemsmöte eller motsvarande och genomförs av föreningen. Bidrag utbetalas inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.

 

Regler för kommunalt aktivitetsstöd

Bidrag utbetalas endast en gång per dag och grupp, oavsett antalet deltagare och aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid ett av dessa tillfällen. En grupp får inte, från redovisningssynpunkt, delas i mindre grupper för erhållande av fler sammankomstbidrag.

Bidrag utbetalas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer. Bidrag utbetalas inte till studiecirkel­sammankomster, vilka får bidrag i annan ordning.

Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledaren ska vara närvarande under sammankomsten och får inte från bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timma. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga.

 

Ansökan lämnas in 25 februari och 25 augusti

En redovisning över antalet genomförda sammankomster på särskild ansökningsblankett.

Höstterminens sammankomster från 1 juli till årsskiftet redovisas i februari.

I augusti redovisas alla sammankomster för vårterminen, från 1 januari till sista juni.

 

Allmänt om kommunalt aktivitetsstöd

En kopia av ansökningsblanketten ska sparas av föreningen tillsammans med närvarokorten under minst fyra år. Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av antalet bidragsberättigade sammankomster överförda från ett eller flera närvarokort. Uppgifterna på blanketten ska gälla aktuell tidsperiod, senaste halvåret.

Från föregående redovisningsperiod får medtagas sammankomster som genomförts de sista 45 dagarna av denna period och som inte redovisats tidigare.

När det gäller det statliga aktivitetsstödet gäller andra bidragsregler och åldersgränser.

Den av styrelsen utsedda firmatecknaren, oftast ordförande eller kassör, bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att en förening avstängs från bidrag.

Bidraget betalas ut till föreningens plusgiro/bankgiro. Tidpunkten för utbetalningen avgörs av kultur- och fritidsförvaltningen. Stickprov på ansökningar förekommer.

 

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar i ansökan/anmälan databehandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddslagstiftning) av kultur- och fritidsnämnden i syfte att registrera, administrera och handlägga din ansökan/anmälan. Sådana uppgifter kan också komma att publiceras på Vaggeryds kommuns hemsida i informationssyfte i samband med publicering av diarium, beslut, beslutsunderlag eller justerat protokoll, under förutsättning att uppgifterna är offentliga och inte omfattas av sekretess. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig och hur vi behandlar dessa, information lämnas efter begäran av kultur- och fritidsnämnden. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Vaggeryds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 43, 568 21 Skillingaryd. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan du vända dig till samma adress eller ringa 0370- 67 80 00.

 

Mer information finns på www.vaggeryd.se/personuppgift